Statische verdichte energie: de missing link in magische kennis

Er zijn in de loop der jaren talloze definities op papier gezet van wat magie nu precies is. Met andere woorden: Wat is in essentie het proces dat vindt onder die omstreden definitie “magie”? Dit artikel gaat hier dieper op in en daarbij komt ook de missing link aan de orde: het grote belang van het kunnen verdichten van energie. 

 

Magie Benjamin Adamah

 

Na een heel leven in deze materie geïnteresseerd te zijn geweest, er over te hebben geschreven, het in de praktijk te hebben gebracht en er in lesgegeven kan magie kan in essentie denk ik als volgt – het meest compleet – worden samengevat:

Een wijze van handelen, waarbij [1] psychische, [2] energetische of [3] concrete/materiële effecten worden gesorteerd, via technieken die [4] verschillende energetische verdichtingslagen interactief met elkaar verbinden.

Deze bovenstaande definitie is van toepassing op alle vormen van magie, zoals chaosmagie, tirauclairisme (werken met geesten, engelen, demonen via invocaties en evocaties), sympathische magie, servitor-magie, etc.

  1. Psychische effecten zijn vaak het doel van een magische operatie, vaak als onderdeel van een proces van zelfverbetering waar de magiër dan voor kiest. Binnen de Afro-Amerikaanse magie zijn psycho-atavistische effecten ook heel belangrijk, d.w.z. het via invocaties oproepen van voorouderlijke geesten om een disharmonie tussen een voorouder en levende nazaat te harmoniëren.
  2. Energetische effecten genereren kan in dienst staan van verschillende doelen. Het uitbannen van negatieve energie om een huis schoon te maken is een voorbeeld hiervan.
  3. Concrete effecten zijn in de moderne westerse magie, maar ook de Afro-Amerikaans, Afrikaanse, Oosterse magie etc. het meest in trek. Het gaat dan vaak om verbeterde situaties creëren m.b.t. geld, seks, bedrijf, relatie, woning, gezondheid, etc.
  4. Met verdichtingslagen wordt bedoeld: materiële wereld; astrale wereld, mentale wereld, noëtische wereld etc. Zie de kabbalistische Olamoth (lett. werelden): Assiah, Yetzirah, Briah, Atziluth bijvoorbeeld.  Deze corresponderen met de occulte wezensopbouw van de mens: lichaam; energetisch dubbel en astraallichaam; mentaal lichaam en intuïtief lichaam – in de kabbalah: Guph; Zelem-Nefesh; RuachNeshamah.

 

Hoe magiërs binnen de westerse traditie de realiteit opvatten

Tijd om uit te leggen wat ik bedoel met die “verschillende energetische verdichtingslagen interactief met elkaar verbinden”.

De realiteit, het operationeel veld waarin een magiër werkt wordt in de eerste plaats als één groot energieveld beschouwd dat voortdurend in beweging is en bewogen wordt door expansieve en contractieve energie en daaraan gekoppelde bewustzijnsvormen.

(Dit gegeven correspondeert met het yin-yang model uit het Taoïsme, de epistrofe en proödos uit de Griekse metafysica, het Tzimtzum-concept van Yitzhak ben Sh’lomo Lurya Ashkenazi, moderne torus-metafysica (Itzhak Bentov, Nassim Haramein, Benjamin Adamah – 2012 / 2018) en het quantum-filosofisch idee van materie als bevroren licht. De orgone biopathologie/filosofie van Wilhem Reich past ook in dit plaatje.)

Dit operationeel veld van de magiër is dus GEEN veld dat als een soort mistwolk op onze materiele wereld rust, maar is wat Plotinus omschreven heeft als “Dat wat geen buiten kent” en omvat alle verdichtingslagen (dimensies) van het tijd-ruimte-energie-mobiliteit-bewustzijn-continuüm.

Binnen de hermetische logica roept dit veld, samengevat als “Dat wat geen buiten kent” dialectisch correlatief de singulariteit in de verschijning en vice versa. Eenvoudiger gezegd: Een dynamisch superveld (Shakti, Dyade) vormt een synergie en correlaat (wederzijdse afhankelijkheidsrelatie) met singulariteit (Shiva, Monade – ook atomos).

In de magie wordt het (vrouwelijke, met de Maan-geassocieerde) dynamische superveld voor empowerment/concretisering geactiveerd door een magisch commando, waarbij de magiër zijn/haar bewustzijn in een staat van singulariteit (mannelijk, met de Zon geassocieerd) brengt.

Magus - Leer en Ritueel Benjamin Adamah

Magus Leer & Ritueel door Benjamin Adamah. VAMzzz Publishing 2018

Ongeveer zoals een steen die midden in een vijver wordt gegooid vanuit het raakpunt voortrollende kringen veroorzaakt. Een andere vergelijking is die met een hologram. Door excessieve verbeeldingskracht, concentratie en het abrupt op commando vergeten van de magische handeling implanteert de magiër een eigen hologram (magische wens messcherp verbeeld) in het superhologram (Dat wat geen buiten kent, het universum), dat hierop niet anders kan reageren dan dit hologram te absorberen en te integreren.

Het gewenste magische resultaat is dan eenvoudigweg het directe gevolg van het via deze techniek moduleren van het tijd-ruimte-energie-mobiliteit-bewustzijn-continuüm conform de door de magiër gewilde uitkomst.

Het commando, op het moment dat de magiër zijn/haar ritueel uitvoert, bevindt zich in de mentale laag (Briah, Ruach). Wanneer een psychisch effect werd beoogd zal dit magisch commando een verandering gaan aanbrengen in de mentale laag, maar ook doorwerken (verdichten) in de psycho-energetische (Yetzirah, Nefesh-Zelem) of zelf fysieke/materiele laag.

Hoe werkt het mechanisme dat hier voor deze verdichting (dus concretisering) zorgt?:

Het magisch commando aka de subjectieve wens/wil van de magiër wordt realiteit doordat diens excessief getrainde verbeeldingskracht en focuskracht het hologram dat hij/zij geschapen heeft DOOR DE CONTRACTIE VAN ENERGIE (lees: orgon, qi, prana, mana, od) DIE HIERDOOR PLAATS HEEFT EEN KWALITEIT GEEFT DIE DICHT BIJ SINGULARITEIT KOMT:  DUS BIJ EEN STATISCHE POSITIE. De magische wet van Meden en Perzen is dat in een dynamisch universum, datgene wat zich als iets statisch verhoud tot alle wervelingen, golven, bewegingen rondom ALS EEN MAGNEET VOOR DE DAARIN AANWEZIGE ENERGIE GAAT WERKEN!

Het hologram met singulariteit eigenschappen, dat  tevens een kader is dat een vacuüm in het tijd-ruimte-energie-mobiliteit-bewustzijn-continuüm heeft veroorzaakt, wordt hier als het ware geanimeerd ofwel “geboren uit de schoot van Shakti” (de Godinnelijke kracht die onmiddellijk ieder geschapen vacuüm in het universum vult met een vitale opbouwende energie).

De magiër immiteert hiermee nauwgezet het demiurgische proces in de Schepping zelf.

 

Energie, de missing link bij magische operaties

magie Benjamin Adamah

 

Voor sommige vormen van magie (waar ik geen voorstander van ben) wordt de energie als het ware niet uitgezonden door de magiër zelf, maar enkel ritueel in banen geleid, waarbij het om gestolen energie gaat die verkregen wordt via bloedoffers uit een dier (of zoals vroeger soms zelfs een mens).

Een andere vorm van geleende energie bestaat uit offers anders dan bloed. Binnen de voudou wordt bijvoorbeeld vaak drank, sigaren, fruit, pap en dergelijke geofferd, waar de entiteit de essentie dan uit absorbeert.

Een derde vorm bestaat erin dat de magiër iets van zijn of haar eigen bloed of seksuele vloeistoffen offert ofwel deze gebruikt om een amulet te activeren. De New Yorkse vrouwelijke magiër, die publiceert onder de naam Sorceress Cagliastro, gebruikt haar eigen bloed voor bloedmagische rituelen voor een zeer snel werkende demonenklasse. Topadvocatenbureaus huren haar in omdat, wanneer deze ex PR-medewerkster van Sir Richard Branson in de jury zit, ze iedere rechtszaak winnen.

Sperma en vaginaal opwindingsslijm werd veel gebruikt binnen Duitse occulte kringen en in Japan, waar er zeer extreme vormen van bestaan. Menstruatiebloed is zeer veel gebruikt in liefdesmagie uitgevoerd door vrouwen om mannen aan zich te binnen. Deze traditie is bijna in iedere volksmagie te vinden op ieder continent.

Binnen de Cubaanse Palo wordt de geest van een overledene gebruikt die in een nganga (met aarde, takken, en met het bij voorkeur complete skelet van de overledene gevulde pot) wordt opgesloten en met dierenbloedoffers wordt gevoed en sterk gehouden. Palo is samen met magie, die onder Santa Muerte ressorteert, favoriet bij Zuid en Midden-Amerikaanse drugskartels.

In oude grimoires, zoals het Book van Abramelin en andere werken uit de Middeleeuwen en Renaissance, staan instructies voor een uit te voeren ritueel m.b.t. eet- en drinkgedrag en seksuele onthouding in de voorbereidingstijd. Deze instructies hebben geen moralistische maar een energetische grondslag.

Alcohol, fout voedsel en orgasmen leiden tot een tijdelijke verzwakking en verdunning van het energetische dubbel. Een orgasme is voor vrouwen minder uitputtend dan voor mannen, maar Grimoire-magie werd vroeger vrijwel uitsluitend door mannelijke magiërs uitgevoerd.

Een zwak energieveld verhoogt het risico op een ongewenste bezetenheid bij evokaties (het oproepen en of materialiseren van een entiteit vanuit een cirkel in een driehoek) en bemoeilijkt het innemen van een solaire positie (identificatie met de Zon, het primair mannelijke, de Schepper, singulariteit).

 

magie Benjamin Adamah

 

Daarbij is een hoge energie (jing-qi) essentieel bij modernere vormen van magie, zoals chaosmagie en populaire varianten daarop als gedachtevorm-magie en servitor-magie. Deze laatste vormen zijn bij uitstek de technieken die via excessieve verbeeldings-, focus- en vergeetkracht een hologram implanteren in het vacuüm in het tijd-ruimte-energie-mobiliteit-bewustzijn-continuüm, aka het superhologram.

In onze tijd (begin 21ste eeuw) zijn veel mensen, ook jonge mensen, chronisch moe of uitgeput of hebben een zeer laag energieniveau. Vaak is dit van buitenaf te zien doordat de voeten en handen er te mager en droog uitzien. Bij een toename van fysiek-seksuele energie (jing-qi) neemt de molligheid en vlezigheid toe, omdat zich daar veel energie opslaat.

Trauma’s (ook fysieke wonden uit het verleden die al lang geheeld zijn) kunnen chronische lekken veroorzaken, waardoor energie het etherisch dubbel verlaat. Woede en irritatie zijn energievreters en depressie en angst doen de energie naar binnen slaan en veroorzaken zo een verstoring die het uitzenden sterk bemoeilijkt.

Om een lang verhaal kort te maken, als iemand een magisch ritueel uitvoert en zeer goed in zijn of haar energie zit, heeft deze veel meer kans op snel en concreet resultaat dan iemand met een laag energieniveau. Veel boeken, tijdschrift- en webartikelen negeren binnen de magie het energieverhaal, of het wordt niet behandeld. Dit is meestal een indicatie dat de auteur in kwestie zelf geen substantiële ervaring heeft met praktische magie en er enkel over publiceert binnen een intellectueel kader.

Binnen de Duitse magische cirkels van de 19de en 20ste eeuw werd aan energieopbouw, in tegenstelling tot de Britse occulte kringen, wel aandacht aan besteed. Het probleem met veel eerdere publicaties hierover, is dat deze niet op kunnen tegen wat er nu overal beschikbaar is op het vlak van qi-gong. Het westen legt het wat energietraining betreft af tegen het verre Oosten. Ik adviseer daarom iedereen die in magie geïnteresseerd is en vast zit, zich eerst in energie opbouw via qi-gong te verdiepen en dit een paar weken toe te passen.

Een beginnend magiër, en magiërs die veel actief zijn, zal er eerst voor moeten zorgen dat de energiedepletie – die inmiddels endemisch is geworden in onze tijd – wordt opgeheven en blijft opgeheven, als voortraject voor het dagelijks opbouwen en conserveren van energie.

Deze routine, waarvan één van de beste technieken in mijn boek MAGUS staat beschreven, voorkomt in veel gevallen het bekende: “Ik heb exact gedaan wat er beschreven staat over dit ritueel/deze methode, maar geen resultaat…” In magie is er geen plaats voor de slachtofferrol, hoe moeilijk in deze tijd zaken als discipline en concentratie ook zijn. Helaas geldt hier meer dan in voorgaande periodes, waarin aanzienlijk minder elektromagnetische ruis en concentratie verstorende informatielawines door ons heen denderden: “When the going gets tough the tough get going”.

 

 


Lees ook:

Workshops Magie in de Roos, Amsterdam door Benjamin Adamah
Spirit Beings in European folklore by Benjamin Adamah | supernatural
Zwarte media-magie en servitors | mediatechnieken en magie