De meme reality-check

De mens is een groepsdier en individu tegelijk. Veel mensen ervaren daarbij een voortdurende spagaat. Als individu neig je tot zelfstandig denken, een zelfstandig verkennen van de werkelijkheid en een eigen ervaren en liefst direct beleven van die werkelijkheid. Als groepsdier neig je tot meelopen, sociaal-culturele automatismen en cut & pasten. De overheid en industrie hebben geen last van deze spagaat en vroeger hadden Troon en Altaar dat ook niet. Wat zij dicteren, tegenwoordig met behulp van massamedia, Wikipedia, sponsor-universiteiten en fact-checker-trollen, is de werkelijkheid en de enige werkelijkheid. Wie deze afwijst of zelfs maar bekritiseert is een aluhoedje, complotter, krankzinnige, informatieterrorist of – als we wat verder terug gaan in de tijd een heks, ketter of duivelaanbidder – als iemand al niet simpel weg een jood of neger was of een oude vrouw met kruidenkennis.

 

fake news
De groeps-meme en de Januskop van het begrip “normaal”

In ieder geval moet iedereen die zich niet aan verplichte domheid wil onderwerpen als zondebok uit de samenleving worden gedelete. Dat elke groep ook een meme, een gedachtevorm, bezit met een survivalinstinct en sterke wil, die de groepsleden zelf vaak ontgaat, is technisch gezien de oorzaak van duizenden jaren menselijke geschiedenis, tjokvol de meest pythoneske en krankzinnige veroordelingen, wetten, pogroms, oorlogen, wreedheden en andere uitbarstingen.

Het is daarom ook deze meme, die het meest zorgvuldig, door politici en andere machthebbers en opinieleiders, met behulp van de massamedia wordt gevoed en onderhouden. Massahysterie en zondebok-dogma’s zijn de benzine van elke politie partij. Het hele begrip “staat” is ook hierop gefundeerd, net als het dictaat dat bepaalt wie “normaal is” en wie niet.

Het is eveneens deze groepsmeme die een belangrijke rol speelt bij het scheppen van een virtuele realiteit, die de natuurlijke realiteit camoufleert en oversaust. In een natuurlijke realiteit regeren natuurwetten. In een virtuele of gepolitiseerde realiteit regeren strategische administratieve dictaten. Politiek en zeker postmoderne politiek is alleen in zo’n virtuele wereld mogelijk. Vandaar dat de natuur het meest is vernietigd in de periode dat de wereld zowel steeds centralistischer als technischer en kunstmatiger werd en krant, televisie en internet als laatste en sterkste katalysators van dit proces het virtuele zelfs fuseerden met het digitale. Martin Heideggers’ “wereld als beeld opgevat” ten koste van het vernemen en ervaren van de echte wereld/werkelijkheid beleeft in onze tijd zijn absolute dieptepunt in een eindeloze stroom smartphone-zombies en de industrieel-politieke gekte achter de 5G uitrol.

 

De metafische en cultuurfilosofische bouwstenen van de “realiteit”.
Diogenes door Waterhouse

De filosoof Diogenes, geschilderd door Waterhouse, had al haarscherp in de gaten dat de natuurlijke werkelijkheid iets heel anders was dan de culturele saus er over heen. Hij verkoos radicaal de natuurlijke werkelijkheid.

Er zijn vier realiteiten die zich ieder tijdsgewricht op unieke wijze tot elkaar verhouden als de “wereld waarin we leven”:

1. Er is de natuurlijke werkelijkheid of kortweg natuur, een zeer oude, traditionele, stabiele en vitaliserende organisatie van landschappen, organismen, cycli, ecosystemen, klimaat en continue micro-macrokosmische interacties.

2. Er is de uit die natuur voortgekomen plaatselijke cultuur, die resoneert met de zogeheten genius loci, of natuurlijke psychosfeer en geografische ligging van een specifiek gebied. Hieronder vallen alle nationale en regionale culturen en diasporaculturen, zoals bijv. die in het Caraïbisch gebied.

3. Er is dat wat we de tijdgeest of Zeitgeist noemen. Deze is vaak gelaagd opgebouwd. De eerste laag is een soort supertrend: Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance, Verlichting, Romantiek, Modernisme, Postmodernisme etc.. De tweede laag is een middentrend: Pragmatisme, materialisme. De derde een actualiteitsgolf die langer aanhoudt: mediacratie, neoliberalisme, financialisering en digitalisering van de wereld en contratrends daarop: gele hesjes movement, de terug naar natuurlijk beweging, de herdemocratieserings-bewegingen.

4. Dan is er een vierde realiteit die door alle bovengenoemde realiteiten heenloopt: de magische realiteit. Deze bestaat allereerst uit een superproces waarbij objectief bewustzijn zichzelf wil leren kennen in subjectief bewustzijn en vice versa. Dit proces is de motor onder de schepping en de bron van onze nieuwsgierigheid. Dan is er de al genoemde micro-macrokosmos-interactie (de astrologische memen en actualiteiten) die continu doorloopt en een werktuig is van het bovengenoemde proces. Ten derde is er een gigantisch veld van memen (gedachtevormen, egregors – Sheldrakes morfogenetisch veld) dat de “beschaving” voor een zeer cruciaal deel in een staat van een doorlopende krankzinnigheid houdt. Memen zijn een soort “bevroren herinneringen”, onzichtbaar maar zo sterk dat ze alle logica en gezond verstand met het grootste gemak overrulen. De metafysica achter de enorme kracht van memen is dat memen zich als semi-statische punten opstellen in een voortdurende wervelende soep van tijd, ruimte, bewustzijn en energie en daarom automatisch sturende krachten worden, houvasten die een valse stabiliteit garanderen.

MAGUS Leer & Ritueel

 

Enkele algemene voorbeelden van massapsychotische memen zijn:

Oorlog: Oorlog ontstaat nooit, maar wordt doelbewust gepland, gefinancierd en georkestreerd met behulp van de massamedia, maar de oorlog-meme gebiedt dat oorlog iets is dat “komt” of “ontstaat”, in plaats van de orkestranten met hun motieven bij naam te noemen. Zo wordt bij een bombardement of aanslag of schietpartij ook nooit naam en adres van de wapenfabrikant genoemd of de politicus die de vergunning voor het produceren van het wapen afgaf. Hier ligt wereldwijd een zeer sterk taboe op, het ijzeren pantser van deze meme.
Bombarderen: Vanaf 10 kilometer hoogte bommen op weerloze burgers en hun kinderen gooien is het absolute toppunt van ziekelijke lafheid en onmannelijkheid, maar de leger-memes dicteren exact het tegenovergestelde, dat soldaten stoer en moedig zijn. Zo maakt defensie ook haar reclamefilmpjes voor de zwakzinnigen die erin willen trappen.
Belasting: geld wordt uit niets gemaakt en enkel gedekt door afspraken. Belasting heffen is een overheidsmisdaad en volstrekt overbodig. Alle argumentatie die het heffen van belasting verdedigt houdt geen paar seconden stand tegenover dit harde feit. De belasting-meme is echter zeer sterk en daarom komt enige vorm van transitie hier niet op gang, behalve voor zeer grote rijke bedrijven als Amazon, die worden vrijgesteld van belasting.
Armoede en honger: Deze bestaan anno 2020 enkel nog dankzij dezelfde afspraak – lees meme – die ook voor belastingheffing wordt misbruikt. Een wereldwijd basisinkomen brengt de graaizucht van een kleine groep extreem rijken, die enkel rijk zijn door uitbuiting, direct in gevaar. Daarom wordt het niet ingevoerd.
De EU: Deze “mythe” wordt bestuurd door mensen die door niemand van de Europese burgerij gekozen zijn en daarom geen enkel mandaat hebben van de bevolking en dus geen enkele legitieme zeggenschap. Omdat de meme dat zij wel enig mandaat zouden hebben aanslaat bij bepaalde politici en kranten, die onafgebroken de meme blijven voeden, wordt de situatie deels voor lief genomen en is deze in ieder geval zeer hardnekkig en desastreus.

Zwarte media-magie en servitors

Koningshuizen: Koningshuizen bestaan enkel bij de gratie dat christenen geloven dat God koningen uitkiest. In Nederland gelooft nog steeds een grote groep mensen dat een familie, die met Gods gratie over veel meer Shell-aandelen beschikt dan de doorsnee Nederlander speciale rechten heeft en belangrijker is dan andere mensen, die vervolgens “onderdanen” worden genoemd, een soort Untermenschen dus. De NOS en Evangelische Omroep werken zich elk jaar uit de naad om deze meme in stand te houden en mede niet-christenen te laten betalen voor deze onzin, wat gewoon geïnstitutionaliseerde godsdienstdiscriminatie is.
Het vluchtelingenprobleem: Stel je wordt gebombardeerd, raakt werk, gezinsleden, kinderen en huis kwijt of zelfs je hele woonplaats, maar je wilt nog geen zelfmoord plegen. Dan moet je ergens naar toe. Politici en media creëren dan vervolgens de term vluchtelingenprobleem om de daders (politici, banken, industrie, media) er mee weg te laten komen en allerlei hulporganisaties leveren de mosterd na de maaltijd. Er is uiteraard maar één echt probleem in de wereld: het Politiciprobleem, maar dat is nu net de ene meme, die nooit bij de naam wordt genoemd, die altijd gecamoufleerd blijft met bijv. het vluchtelingenprobleem en meer van dat soort “glittering generalities”.
Moderne wetenschap: Rupert Sheldrakes’ Science Delusion bewijst dat de 10 axioma’s waarop de moderne officiële wetenschap berust slechts geloofsaannames zijn en geen sluitend wetenschappelijk bewijs leveren voor zichzelf, maar deze onder meer met grafiekvervalsing handhaven. Deze ontdekking bleek zo shockerend voor de gevestigde orde dat sprekersplatform TED de lezing van Sheldrake zonder één zinnig argument verwijderde.
Thermisch effect norm: De thermisch effect norm is het meest abominabele stuk wetenschapsfraude uit de menselijke geschiedenis. Deze norm dicteert dat microgolfstraling alleen gevaarlijk is als deze het lichaam opwarmt. Geen enkele serieuze wetenschapper gelooft werkelijk dat de microgolfstraling waarop de draadloze communicatie rust zonder enige check als veilig voor het menselijk lichaam kan worden aangemerkt op basis van een onzintest op een met zoutoplossing gevuld kunststofhoofd. Deze vervalsing is echter gepolitiseerd tot een zeer sterke meme, met een krankzinnig verwoestend effect voor de volksgezondheid en democratie. Deze meme wordt met allerlei instituten, de telecom, defensie en de mainstream-pers overeind gehouden.

 

 

Onze samenlevingen zijn volledig doorzeeft en worden bijeengehouden met memen. En het zijn er veel meer dan bovenstaande voorbeelden. De samenleving is hiermee vervallen tot een collectieve psychose en feitelijk stuurloos, behalve dat een kleine groep deze memen doelbewust in stand houdt ten koste van het menselijke en echte inhoudelijke vooruitgang in de wereld.

Zelf verkeren overigens we vaak in een niet veel betere staat dan de samenleving. Iemand die bovenstaande simpele voorbeelden niet doorziet is sowieso reddeloos verloren. Een dergelijk iemand, doorgaans aangeduid met de term “normaal mens”, verkeert in een staat van wat je terminale bewustzijnsrot zou kunnen noemen. Iemand die daar wel doorheen ziet heeft nog altijd te maken met de spagaat dat hij of zij zich moeilijk helemaal van de samenleving kan loskoppelen, dat subculturen van in principe gelijkgezinden binnen de kortste keren hun eigen gestoorde meme-fetishes zullen activeren, en dat hij of zij zelf doorgaans vol persoonlijke parasitaire memen zit (larven), voortgekomen uit angsten, woedes, verslavingen, trauma’s. Memen hebben een sterk suvival-instinct, zo sterk dat ze als entiteiten opereren zodra iemand zich van de macht van een meme wil ontdoen. Dit is de reden waarom mensen die zich uit de psychose van de samenleving wensen te bevrijden en terug willen naar een menselijke modus zeer agressief worden benaderd of worden vervolgd door overheid en een deel van de grote massa. Vaak zelfs door hun eigen partner of familie worden gekleineerd, verstoten of mishandeld.

 

meme memes

In de qabbalah plaatsen we de memen vooral in de Maan-sfeer van Yesod of de Watersfeer van Yetzirah.  Deze Water-sfeer, genoemd naar het Element Water komt overeen met Sheldrakes morfogenetisch veld, de droomwereld van de Australische Aboriginals, de Mithal-wereld van de sufi’s, etc..

 

Magie

Een nog veel kleinere groep dan de “meme-deserteurs” is de groep van mensen die magie beoefend. Magische technieken, of je het nu op de ouderwetse manier doet of via een andere bewoordingset zoals bijv. Joe Dispenza het onderwijst hebben altijd twee doelen:

1. Je trainen om immuun te worden voor de verstikkende kracht van memen, of in ieder geval van die memen welke direct je persoonlijke ontwikkeling blokkeren.
2. Het je leren scheppen van je eigen realiteit, een realiteit waarin je eigen unieke individuatieproces tot bloei komt.

Zowel traditionele magische technieken als moderne technieken vragen altijd om een radicale breuk met de gedachtestroom, onvruchtbare routines en het beeld van jezelf, zoals je dat tot dusver had, en wat je dus geen steek verder brengt. Snoeiharde zelfconfrontatie is dus een cruciaal onderdeel in dit proces, ook al wordt veel ellende tegenwoordig van buitenaf over je uitgestort. Dat laatste als excuus gebruiken met termen als: “het is nu eenmaal mijn realiteit”, “ik kan er toch niet tegenop, dus sommige dingen accepteer ik gewoon” en “jou lukt het wel, maar mij niet” zijn echter de basis om een nieuwe verstikkende “home made” meme te kweken. Zo’n meme is de ketting die op de tarotkaart van de Duivel om de nek zit van een man en een vrouw die hem flankeren, waarbij hun blinde vlek is dat de ketting zo ruim om hun hals zit dat ze hem zo af kunnen leggen.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Ja dat is helemaal waar. En de smartphonezombie-meme heeft bijna iedereen in de greep tegenwoordig, waardoor iedereen instant oplossingen wil, die er niet zijn. Zowel klassieke magie als de sterk overlappende methodes van Joe Dispenza betekenen oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En er is niemand die dat voor je kan doen. Alleen de technieken hoef je zelf niet meer uit te vinden…

 

Workshopserie Klassieke Westerse Magie

In mijn workshopserie Klassieke Westerse Magie leer ik mensen op basis van een oertaal weer door de gemodificeerde werkelijkheden heen te kijken. De serie bestaat uit vier lessen, gebaseerd op de vier Elementen Vuur, Water, Lucht en Aarde. Het is bijv. heel eenvoudig om de ratrace, de burn-outs, de agressiepolitiek van overheden, organisaties en grote bedrijven, de verslaving aan socialmedia gebruik en de mobiel uit te leggen als een overkill van de Elementen Vuur en Lucht ten koste van Water en Aarde. Deze laatste twee Elementen heersen over bewustzijn, reflectie, natuurlijk denken en voelen. Een relatief simpele uitwaaiering van de vier Elementen vinden we in de zodiak, waar de twaalf tekens in groepen van drie gerangschikt zijn onder steeds een Element, bijv. Vuur: Ram, Leeuw, Boogschutter, Water: Kreeft, Schorpioen, Vissen, etc.. De massale pulpinformatie die we in kranten en de socialmedia vinden resorteren bijvoorbeeld onder de negatieve kant van het Luchtteken Tweelingen.

Door de oertaal van de natuur – het instrumentarium van de magie en heksentraditie – weer te begrijpen, snap je al vrij snel en zonder dat je decennia door taaie filosofische werken hoeft te struinen hoe de wereld in elkaar steekt en hoe de wereld in evenwicht is te brengen.

Maar niet alleen kun je die beginselen op je omgeving toepassen, maar ook op jezelf, op je eigen leven zoals het nu er uit ziet en op hoe je het graag zou hebben. De meme die misschien het allermoeilijkst is af te schudden is de meme van de harde materiële werkelijkheid. Een atoom, weten we bestaat vooral uit een vacuüm. Bekend is die schaalvoorstelling: Stel een atoomkern voor als een knikker, dan draait een elektron daar op ongeveer een afstand van een heel voetbalveld omheen. Daartussen zit “niets”. De natuur houdt haar “materie” enkel bijeen met gedachtenvormen. Plato noemde ze Ideeën (de eidolon), Gottfried Wilhelm Leibniz noemde ze Monaden en de wiskundige en filosoof Bertrand Russel sprak van Universals. De gemodificeerde werkelijkheid bestaat echter zoals we zagen uit vooral door de mens zelf gecreëerde memen. Wat ik maar wil zeggen dat als we nuchter naar de materiële werkelijkheid kijken, werkelijk niets vastligt behalve de gedachtevormen die alles bijeen houden en zo sterk en zwak zijn al naar gelang we er al of geen energie in stoppen. Een van de leukste onderdelen van mijn workshops vind ik daarom de feedback van studenten, die een aantal belangrijke memes wisten af te werpen, anders gingen denken en soms al na de eerste les meteen een concreet tastbaar resultaat kregen van hun eerste magische ritueel.

Vanaf 28 maart 2020 start de nieuwe workshopserie Klassieke Westerse Magie in De Roos Amsterdam. Het is dan de vijfde keer dat ik deze cursus geef.
Prikkelt magie al jaren je interesse en wil je een keer echt werk maken van een stevige basis, dan biedt deze workshopserie een unieke kans om in Nederland zo’n training te volgen. De workshops zijn zeer resultaat gericht en alle theorie staat in dienst van de praktijk. Studenten uit voorgaande workshops hebben daar al leuke dingen mee gedaan. Het gaat me er dan ook echt om je iets in handen te geven dat echt werkt. Het omstreden begrip “magie” wordt daarom volledig kaalgestript van alle (voor)oordelen en misvattingen rond dit onderwerp om tot de essentie te komen: een soort NLP, maar dan op steroïden. Lees meer over de data en inhoud op https://vamzzz.com/blog/workshops-magie/ .
Mijn laatste boek MAGUS – Leer & Ritueel krijg je er gratis bij (en tot 24 februari 2020 geldt een vroegboekaanbeiding!)