Complementaire astrologie – deel 5: de Steenbok-Kreeft-as

Net als het artikel over de as Boogschutter-Tweelingen transcendeert ook deze as het persoonlijke. Dat wil zeggen dat dit stuk in het bijzonder van belang is voor mensen met een sterke bezetting van Steenbok of Kreeft door bijvoorbeeld Zon, Maan, heerser of ascendant, in één van beide tekens of de Maanskopen-as op deze combinatie. Echter Saturnus, de heerser van Steenbok, is één van de meest dominante spelers in ieders horoscoop! Mensen met de Zon in Steenbok, moeten dit artikel ook lezen binnen deze strekking, in plaats van als iets persoonlijks.

 

Steenbok

Siderisch sterrenbeeld Steenbok door Sidney Hall met de vissenstaart, een symboliek die terugvoert tot de god Enki uit Mesopotamie.

 

Wat ik behandel is de rauwe kale energie van Steenbok en Saturnus als macrokosmische invloeden. Iedereen heeft via aspectering of huiscusp-posities met Saturnus en Steenbok-energie te maken en te worstelen. Want de planeet Saturnus, die over contractie heerst en over angst, controle & ambitie, dus de psychische vertaalslagen die mensen maken om met deze energie om te gaan, is goedschiks of kwaadschiks een zware jongen. En het trio angst, controle & ambitie is een paardenspan, dat maar enkelingen echt goed leren mennen.

 

De burn-out-as

Kreeft heeft een dramatiek die gekataliseerd wordt door die van Steenbok. Als je ultra kort door de bocht de tegenstelling tussen beide tekens zou moeten kenschetsen, dan zou ik kiezen voor openbaar leven (Steenbok) versus privéleven (Kreeft). Steenbok heeft verder een link met het oude en conservatieve of traditionele, en Kreeft met het jonge leven, het fluctuerende en het gevoelsargument. Eén van de moeilijkste facetten van leven in het ratrace-tijdperk, is dat bij het gros van de bevolking de financiele strop zo strak om de hals zit, dat het privéleven (Kreeft / 4de huis) hier ernstig onder lijdt, alsook de gevoelsrealiteit en het bewustzijn zijn en daarmee grip op het eigen leven. Je zou de as Steenbok-Kreeft in die zin de burn-out-as kunnen noemen.

 

Workshops Magie in de Roos, Amsterdam door Benjamin Adamah

 

Steenbok en Saturnus als rebel

Ik ken beide tekens bijzonder goed. Mijn Maansknopen-as loopt van Steenbok naar Kreeft, en mijn heersende planeet Venus staat in Kreeft, dus tijdens dit leven trek ik met Kreeft-energie bij, wat ik teveel aan Steenbok had. Daarnaast is mijn moeder Steenbok, mijn Duitse grootmoeder en tante, die mij opvoedden toen ik als baby van mijn moeder werd gescheiden, waren/zijn Steenbok en mijn vrouw is Steenbok. Saturnus staat conjunct mijn midhemel en sterk geaspecteerd. De beperkende werking van Saturnus (3 stap vooruit 2 stap terug) is behalve een pain in the ass bij harde transits naar je geboortehoroscoop, ook een positieve kracht. Ik heb veel Steenbokken gekend die met weinig rond konden komen en tevreden waren. Op deze wijze worden Saturnus en Steenbok, terwijl ze traditioneel de meest conservatieve krachten binnen de astrologie zijn, in een tijd dat het consumptiegeweld alleen maar 24 uur per dag meer, meer, meer schreeuwt, ineens heel rebels en out of the box. Alles is altijd een kwestie van perspectief en perceptie.

Asteroïden-gids

Steenbok en Kreeft in een notendop

Voor ik dieper inga op de achtergronden en de behoorlijk diepgaande complexiteiten van beide tekens, eerst even kort de belangrijkste kenschetsen van beide tekens.

Steenbok
Positief: betrouwbaar, bescheiden, geconcentreerd, logisch, ordelijk, systematisch, goed tijdsbesef, realistisch, ambitieus, vertrouwelijk, efficiënt, economisch, rechtvaardig, ijverig, eerlijk, responsief, geduldig, plichtsgetrouw, neemt verantwoording waar anderen het laten afweten, wijsheid met de jaren, grondigheid, wars van aanstellerij
Neutraal: koel, weinig emotioneel, conservatief
Negatief: te weinig emotioneel of empathische inleving, bekrompen, vrekkig, bureaucratisch, pessimistisch, koud, dwingend, despotisch, angstig, gehoorzaam, vals realisme of valse nuchterheid waarbij de sjen-factor van de realiteit geliquideerd wordt met een sec feitelijke constatering van de realiteit

Kreeft
Positief: zorgzaam, beschermend, hoge emotionele intelligentie en inlevingsvermogen, gevoelsintegriteit als maat voor echtheid (get real) kunnen hanteren, correcte conversie astrale informatie in originele creatieve werken (psychosferische intelligentie), zorg voor kinderen en het jonge leven, moederschap, een thuis kunnen scheppen
Neutraal: zeer sensitief, mediamiek, gevoelig, spiegelend, aftastend
Negatief: emotioneel claimend, overgevoelig/over-emotioneel, labiel, zich terugtrekken als het moeilijk wordt, confrontatieangst, overbezorgdheid of overbeschermend, de makelaardij, misbruik maken van de afhankelijkheid van mensen van onroerend goed, schijten op de grote bult (ochlocratie)

Onder zowel Kreeft als Steenbok komen gemiddeld veel mensen voor met een zeer goed geheugen. Kreeft spant van alle tekens van de zodiak hier de kroon.

 

De Heer van de Aarde; over de oorsprong van Steenbok

In Mesopotamië werd Steenbok al meer dan 4000 jaar geleden geassocieerd en deels identiek gesteld met de god Enki. Enki is de oude Sumerische god van water, zeewater, meerwater, kennis (gestú, letterlijk ‘oor’), ambachten (gašam) en schepping (Nudimmud: onderverdeeld in nu, gelijkenis, “schemerige modder” en “het maken van bier”). Hij was ook de god van de schepping, intelligentie, vruchtbaarheid, sperma, magie en onheil en werd later bekend als de god Ea in de Akkadische en Babylonische mythologie en Dagon bij de Feniciërs/Filistijnen. In de kabbalistische traditie werd aangenomen dat het de god Ea (Enki), half mens half vis was, die de joden tijdens de Babylonische ballingschap deze mystieke leer onderwees.

Het symbool voor Steenbok dat nog steeds wordt gebruikt, is direct afgeleid van de Vis-Geit. Eigenlijk is de term geitvis beter. In Mesopotamië verscheen namelijk letterlijk een geitvis (Parupeneus forsskali) in grote scholen voor de kust rond de midzomerzonnewende. Dus exact op het moment dat de Zon in die tijd van de geschiedenis, in het siderische sterrenbeeld Steenbok ging lopen. Het moment vlak voor de overvloedige oogstperiode, zodat Steenbok als aankondiger van overvloed werd gezien. De oorspronkelijke millenia oude symboliek vinden we dus in de siderische zodiak van sterrenbeelden en niet in de tropische zodiak van tekens, die vanaf de derde eeuw na Christus langzaam standaard werd.

Akkadische afbeelding van Enki

Akkadische afbeelding van Enki. ca. 2300 vChr.

Enki betekent letterlijk Heer van de Aarde. Het Sumerische En is een titel en betekent “heer” en was oorspronkelijk een titel die aan de Hogepriester werd gegeven. Ki betekent “aarde”. Eén en ander verklaart een hoop van de associaties, die tot aan vandaag in de esoterische tradities aan Steenbok en heerser Saturnus kleven. Zo wordt door de christenen vanouds de Duivel (Heer van de Aarde t.o.v. God als Heer van de Hemel) met Steenbok geassocieerd. De meest door christenen gedemoniseerde oude god blijft daarbij Pan (half bok – half mens), die als blauwdruk misbruikt werd voor de voorstelling van de Duivel. Saturnus de heerser van Steenbok werd daarnaast in de Middeleeuwen en Renaissance als malefic (slechte planeet) bestempeld en deze voorstelling heeft de astrologie lang vervuild en gedeformeerd.

Op de kabbalistische Levensboom, de Etz ha-Chayim, die uit de astrolatrie in Mesopotamië is ontstaan, wordt de sephirah Binah met Steenbok-heerser Saturnus geassocieerd en zowel als onmetelijk stille donkere oceaan voorgesteld, als de grote steriele Moedergodin. Steriel moet hier niet als onvruchtbaar worden uitgelegd, maar als het ontvankelijke aspect van de materie. Binah (kennis) staat tegenover het mannelijk initiërend beginsel Chochmah (wijsheid) als receptor en vormgever.

Parupeneus forsskali

De Parupeneus forsskali of geitvis

Dan zijn er nog de associaties Enki met onheil, bier maken, sperma en vruchtbaarheid en via dat begrip onheil met de zondebok. Het begrip zondebok komt voort uit een voorschrift van de wet van Mozes (Leviticus 16). Op de Yom ha-Kippurim (Dag van de Vergevingen) moest de hogepriester een ram en twee geitenbokken als brandoffer nemen. De ram was er voor de zuivering van de priester zelf. De ene bok was bestemd als offer voor God. Op de kop van het andere dier legde de priester zijn handen en bracht zo de zonden van het volk over op de bok. Daarna werd deze “zondebok” losgelaten en de woestijn in gestuurd naar de demon Azazel. Azazel was in de joodse traditie een gevallen engel, die copuleerde met de dochters van de mensen en heerste over magie en hekserij. Andere namen voor hem zijn Azza, Aza(z)el (lett. die door God wordt versterkt) en Shemyaza. De begrippen az, azaza, aza hebben in de Semitische talen te maken met de begrippen: verleden, wat is geweest, moeilijk verkrijgbaar, sterke of sterkste (al-Azeez – de Almachtige – een van de 99 namen van Allah), maar ook met opwinden, aandrijven en aansteken. In het Hebreews is ez, waarbij niet gespeld met de alef maar met de letters ayin-zayin, geit.

 

Om Steenbok als rauwe energie te snappen moet je Saturnus snappen

De reden dat Saturnus en Steenbok over de harde delen van ons lichaam regeren, de harde karaktertrekken, de kou en ons weerstandsvermogen, ligt in de aard van Steenbok-heerser Saturnus zelf. Waar Jupiter vooruitgang en expansie representeert, belichaamt in letterlijke zin Saturnus het metafysische beginsel van de contractie en hiermee het domein van yin-energie, de negatieve singulariteit. Negatieve singulariteit lijkt een contradictio in terminis, maar is dat niet en dit is te snappen via onderstaand torusmodel.

Saturnus

Saturnus representeert als planeet het meest elementair het beginsel van contractie tegenover Jupiter, die het meest elementair expansie vertegenwoordigt.

 

De energie van Saturnus is zo elementair, namelijk het contractiebeginsel zelf, of naar de menselijke psyche vertaalt angst en controle vanuit angst, dat het de allermoeilijkst te beheersen en te integreren energie blijkt. De meest extreme deformatie van Saturnus in de psyche, is het totalitaire controle systeem of de individuele ingeving: “ik kan je wel vermoorden!”. Saturnus draagt een energie die we theonisch noemen, dat wil zeggen een energie die zich zeer ver buiten de menselijke homeostase ophoudt, als een transpersoonlijke, transmenselijke oerkracht (Satan in de religieuze definitie). In Steenbok en bij sterke Saturnus-aspecteringen, fuseert deze kracht met de menselijke psyche en individualiteit en moet dan in toom worden gehouden, om niet tot kwaad-aardigheid te vervallen.

Wat is kwaadaardigheid in technische zin? Dat is een blinde resonantie met hetgeen Saturnus-energie doet in kale zin, indien met de psyche gefuseerd op een dominante manier: het eigen basisgevoel van angst en daarom de controle willen houden, projecteren op de buitenwereld bij wijze van het structureren hiervan, middels opgelegde angst en schuldsystemen, in de foute veronderstelling dat iedereen als basisemotie “angst” heeft. Zo ontstaan paranoïde macht- en controlestructuren. En uiteindelijk vernietigen ze ook fysiek de initiators hiervan, nadat deze personen innerlijk al dood zijn, totaal emotioneel en empathisch debiel. Voorbeelden zien we te over in de top van de VS, Noord Korea, China, nadat de wereld niets geleerd heeft van de voormalige Oostblok en het Nazi-tijdperk.

In mijn boek Vamachara heb ik zeer nadrukkelijk deze problematiek behandeld, van het niet normaal kunnen omgaan met de energie van Saturnus/Satan als metafysisch-technisch fenomeen (noodzakelijk, vanwege de vormkracht voor individualisering, structuur en leven algemeen). Verkeerd gecoached ontspoort deze energie in patriarchale machtssystemen en in het zoeken van de oplossing voor “ontsnapping aan het aardse tranendal” in de transcendente spiritualiteit, of het waanidee om alles technisch te moeten aanpakken.

Protestantisme is een expressie, astrologisch gezien, van gedeformeerde, geperverteerde Saturnus-energie.

Ik heb er ook op gewezen dat, indien de maatschappelijke / religieuze / spirituele consensus de Aarde blijft labelen als een tranendal – waar het nooit wat wordt (omdat hij bijvoorbeeld geschapen is door David Icke’s Archonten of een boze Demiurg) waarbij men zich op de hemel in een hiernamaals moet richten – je met elkaar nou precies diezelfde selffulfilling prophesy in werking zet. Dus je schept daarmee ook een Aarde met dat aardse bestaan, die dat bevestigt.

Het sombere vooruitzicht van een overbevolkte planeet, met een zeer snel slinkende natuur, snel opkomende orwelliaanse shit-systemen, aanhoudende man-vrouw-ongelijkheid, verlies van alle zin in het bestaan, en dat alles onder een soort protestantse overschaduwing van somberheid, die als “zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar” wordt verkocht. Het is niet voor niets dat het machtigste orgaan van na de Tweede Wereldoorlog, de Bilderbergvergadering, bij de oprichting voor 95% uit protestanten bestond. Protestantisme is een expressie, astrologisch gezien, van gedeformeerde, geperverteerde Saturnus-energie.

 

 

De positieve Steenbok en verantwoording als weg naar vrijheid

Eén van de meest onbegrepen facetten van Saturnus is tevens de grootste boobytrap bij deze planeet, namelijk de associatie Saturnus met serieus, ernstig, het sacrale, dingen waar je met eerbied mee om moet gaan, de status (die iemand toch niet voor niets heeft gekregen). Saturnus is enkel Saturnaal en is geen spat serieuzer te nemen dan welke andere planeet ook. Net als elke vogel zingt hoe deze gebekt is, doet Saturnus het niet anders.

Saturnus wordt pas positief als we deze planeet, die overigens iedereen aangaat en niet alleen de Steenbok, snappen, zodat we de positieve kant ervan kunnen cultiveren en manifesteren. De belangrijkste positieve eigenschappen van Saturnus en ook van Steenbok zijn: vormkracht, verantwoording nemen, doorzetten, realisme en een goede tijdsplanning. Daar komt als positieve eigenschap bij, de opbouw van ervaring en expertise onder de tegenwoordig ten onrechte miskende vlag van “wijsheid komt met de jaren”. De positieve Steenbok is een zeer betrouwbare, vaak zichzelf teveel opofferende harde werker voor het groter goed, perfectionistisch en zeer degelijk. Het logisch en technisch inzicht en vermogen is vaak hoger dan gemiddeld ontwikkeld.

De stofwisseling van de Steenbok is de meest efficiënte van alle tekens van de zodiak. En juist omdat de positieve Steenbok de schaduwzijde van zijn eigen teken zo goed herkend heeft, is hij wars van inhoudsloze ambitie en is het gevoel voor humor en zinnelijk genieten van het leven, ook goed ontwikkeld. Net als ieder teken zal de positieve Steenbok uitglijders maken, maar omdat in de basis het mystieke besef leeft, dat in het nemen van de eigen verantwoording, alleen bij een passieve opstelling de restrictie ligt, maar bij een pro-actieve instelling de grootste vrijheid kan worden bereikt, zal deze zichzelf snel weer terug op de rails zetten.

Op emotioneel vlak moet de positieve Steenbok er voor waken ook regelmatig dingen voor zichzelf te doen, leren om dingen niet te lang op te kroppen en dat niet iedereen een Steenbok is en er dus met minimaal 12 maten in plaats van 1 maat moet worden gemeten, ook al ressorteert de maatschappelijke consensus intrinsiek altijd onder Steenbok, waardoor er makkelijk een blinde vlek ontstaat.

 

De haat-liefde verhouding van het gewone volk (Kreeft) met gewoontes en instituten (Steenbok)

Het zelf verantwoording nemen, beheerst de positieve Steenbok het beste van alle tekens van de zodiak. Het is exact het tegenovergestelde van de meest negatieve eigenschap van het tegenoverliggende teken Kreeft, het claimen op basis van emotionele chantage van iemand anders aandacht en energie om voor de eigen kar te spannen.

En hiermee komen we tot een van de meest actuele stresspunten binnen de mundane astrologie, voor wat betreft de Steenbok-Kreeft as. Dit is meteen een punt waar zo ongeveer het allergrootste taboe op ligt; overbevolking en vrijwillige geboortebeperking. Dat laatste is iets dat acuut noodzakelijk is in deze tijd, vanwege het feit dat onze kinderen anders ten onder gaan op een volledig uitgeputte planeet. Het feit dat het gros van onze voedselindustrie, producten uit monoculturen verwerkt die onder de pesticiden zitten, geeft aan dat alles al ver over de schreef is. In enkele decennia is 75% van onze vogels en insecten verdwenen en in ieder geval blijft Europa nog 5 jaar RoundUp sproeien.

Bevolking, overbevolking = Kreeft. Beter gezegd, Kreeft die Steenbok niet geïntegreerd heeft. Waar mundaan de leiding in de top van de maatschappelijke piramide door Steenbok wordt gerepresenteerd, valt de bevolking zelf – met name het gewone volk – onder Kreeft. We zien in de 21ste eeuw nog altijd de ontwrichting van een scheve balans tussen Steenbok en Kreeft. Doordat de machtigste besturen in de wereld er een zooitje van maken en we doorlopend worden opgelicht door carrièrepolitici, is er nog steeds een gigantisch armoedeprobleem. Juist in arme landen komt de meest problematische overbevolking voor, omdat kinderen daar een noodzakelijke investering zijn.

Foute Steenbok-energie en foute Kreeft-energie die als padstelling blijft bestaan, omdat niemand verantwoording voor de situatie neemt. In het westen en Azië nam en neemt ook nog steeds bijna niemand deze verantwoording; niet meer dan één kind nemen zolang Moeder Aarde het zo zwaar heeft. Dat we de Aarde te leen hebben van onze kinderen wordt niet echt in de praktijk gebracht, maar een beetje slap rondgedeeld op Facebook omdat je er likes mee scoort en een bepaald imago. De situatie is dus echt een factor 10 miljoen keer ernstiger dan de Zwarte Pieten-discussie. Voor wie de film HOME (thuis = Kreeft) niet kent: kijk, bewonder en huiver voor Moeder Aarde…

 

 

Het punt is dat, de geschiedenis terugkijkend, de negatieve Steenbok-energie een piek bereikt wanneer het gewone volk (Kreeft) het massaal verdomd om zichzelf aan te pakken en hoopt of geloofd, dat het zo wel goed komt. Net alsof de natuur dan ingrijpt door er dwang op te zetten van bovenaf. Omgekeerd kan in een samenleving die wel verantwoording neemt, dus de positieve Steenbok integreert, nooit een dictatuur, bureaucratie of ander wangedrocht ontstaan.

Van de nieuwkomers in de astrologie zien we Makemake (piekprestaties, extreem hoog bereik, ontvolking, kunstmatig veroorzaakte epidemieën en technogeddon) hoofdzakelijk een werking vertonen, die Saturnus in de turbostand tonen. Logos accentueert het rustige autoritaire en beheerste aspect van Saturnus. Haumea, een asteroïden-heerser over Kreeft, is Makemake’s belangrijkste tegenhanger. Haumea heerst over Aarde, moederschap, vrouwenrechten en het levende tegenover het kunstmatige/technische. De twee nieuwkomers lijken het hoger octaaf van de huidige Steenbok-Kreeft-frictie in de wereld en tijdgeest te representeren.

 

Steenbok en Kreeft

De al-Kitab Bulhan (كتاب البولحان) of het Book der Wonderen is een Arabisch manuscript uit het Bagdad van de 14de  en 15de eeuw. Links de Kreeft die de Maan vasthoudt. Rechts Steenbok gesymboliseerd als een Steenbok bereden door een man met een zeis, een oud Saturnussymbool. De oorsprong van de Kreeft ligt in de legende van Herakles. Als Herakles de Hydra van Lerna bestrijd bijt de Kreeft hem in zijn voet.

Waarom Saturnus/Steenbok en de Maan/Kreeft samen alles met vormkracht te maken hebben

De kracht waarin vormen zich uitdrukken worden memen genoemd. Memen zijn morfogenetische matrijzen, mallen, entiteiten, massastructuren, waarbinnen dingen zich concretiseren en materialiseren (Saturnus). Dat gebeurt in wat binnen de esoterische tradities, de Maansfeer wordt genoemd. Yetzirah heet deze sfeer in de kabbala, de sufi’s noemen het de Mithal-wereld en de Australische Aboriginals spreken van de Droomwereld. Memen zijn dus protovormen die in de Maansfeer drijven en in de concrete wereld manifest zijn.

Plotselinge maatschappelijke trends die aanslaan, zijn zich sterk uitdrukkende memen. Het feit dat we braaf belasting betalen, terwijl nu iedereen weet dat geld gewoon uit niets gemaakt wordt, ingetypt op een beeldschermpje, is een meem. Als je verslaafd bent zit je vast in een meem. Toen mensen in de middeleeuwen massaal “heksen” gingen verbranden, was dat bijvoorbeeld een meem. Zowel Saturnus, de heerser van Steenbok, als de Maan, de heerser van Kreeft, hebben samen dus alles te maken met de vormkracht in de wereld.

Complementaire Astrologie

Het is ook niet voor niets dat het vierde huis, dat in een horoscoop met het teken Kreeft correspondeert, heerst over het levensbegin en het levenseinde. Hiermee worden dus als het ware twee poorten gemarkeerd, waardoor we uit het astrale in het concrete treden en die ons uit het concrete weer terugbrengt in het astrale. De poorten van geboorte en dood. Maangodin Hekate zat daarom aan de poort van de onderwereld / andere wereld. Gewoontes, houvasten, zekerheden, kortom nemen loslaten, is iets dat mensen over het algemeen het allermoeilijkste vinden om te doen.

Zelfs in de tijd van de Franse Revolutie, toen in meer Europese landen de mogelijkheid daar was, om voorgoed van aristocratische uitbuiters, folteraars en machtsdespoten verlost te raken, koos het overgrote deel van de bevolking ervoor de leiders te laten zitten, ondanks alle aangedaan leed en vernedering. Zo bang is “het volk” om “zekerheden” (de vertrouwde vormgrid) los te laten. En zolang dit niet doordringt en structureel verandert, blijf Saturnus in een samenleving die verplichte domheid als blauwdruk hanteert, voor de Duivel spelen. Dus enkel omdat hij maar steeds voor die rol wordt gevraagd en de zaal altijd weer vol zit in een uitverkochte voorstelling. Dat ene Gordon, die al 10 jaar geen interessante zin meer heeft uitgekraamd, net niet trouwde, trok meer dan 2 miljoen kijkers in Nederland. Daar haal je niet eens een fractie van, met een reportage over Edward Snowden…

 

Kreeft

Siderisch sterrenbeeld Kreeft, getekend als krab – door Sidney Hall

 

Kreeft is het meest sensitieve van alle sterrenbeelden.

Waar Steenbok en Saturnus het harde in de mens aanzwengelen, positief (jezelf vermannen en doorpakken) of negatief (koud, gevoelloos handelen) zo maken Kreeft en Maan de mens gevoelig, emotioneel en empathisch, of laten hem hierin doorschieten. Hier is meteen weer duidelijk hoe beide tekens elkaar behoren te balanceren.

Kreeft en heerser Maan, mundaan heersend over vijvers, wateren, rivieren, fluctuaties, flow, cycli, bespiegeling, spiegels en reflectie, heerst over het sensitieve, dus de emoties, de gevoelsrealiteit en psychosfeerherkenning en psychosfeergevoeligheid. Kreeft is het meest mediamieke van alle tekens en het enige teken met hetgeen dat je een mediamieke ascendant zou kunnen noemen. Als je een Kreeft-ascendant hebt, houd je wel de sensitiviteit en gevoeligheid en enkele andere typisch Kreeft-aspecten, maar het teken waar je Maan in staat, heeft een overheersende invloed. Kreeft is dus niet in staat de ascendant zo op te eisen, met haar invloed te kleuren als dit bij de andere tekens het geval is.

Dit komt door het receptieve van Kreeft-heerser Maan. Deze absorbeert als een spons de energie, het temperament en de eigenschappen van het teken waarin het geplaatst is. Mensen met een Kreeft-ascendant in een Vuurteken zijn dus helemaal niet zulke gevoelige terugtrekkers als het moeilijk wordt. Staat de Maan in een Luchtteken, dan blijft deze groep veel minder lang doorzeveren over emotionele ongenoegens. Staat de Maan bij een Kreeft-ascendant in een Aardeteken, dan maakt dit een stuk minder labiel en meer ambitieus. Omdat de Maan niet alleen ascendant-heerser is bij een Kreeft-ascendant, maar ook heerser over de Zon in Kreeft, geeft de tekenpositie daar ook grote verschillen in karakter.

Sylvester Stallone die met een aangezichtsverlamming toch acteur wilde worden, werd letterlijk duizend keer afgezeken tijdens zijn sollicitaties, voordat hij toch zijn carrière als acteur ging starten. In zijn films staat dit bovenmenselijk doorzetten steeds centraal. Mike Tyson, die elk gevecht in no time met een knock out won, beantwoord niet aan het clichébeeld dat mensen van de gevoelige sensitieve Kreeft hebben.

 

Rembrandt van Rijn

Kreeft-landschap geschilderd door Kreeftschilder Rembrandt van Rijn

Gevoel maakt geen denkfouten

De grote aanvulling die Kreeft op Steenbok geeft bestaat uit twee dingen. Ten eerste de andere kant van de mannelijk carrièrecultuur aankaarten. Moederschap is een full time baan met dag- en nachtdiensten, maar wordt niet als serieus werk gezien waar ook inkomsten tegenover staan, terwijl dat geld er in overvloed is, aangezien geld gewoon toch uit niets gemaakt wordt. Ten tweede maakt gevoel geen denkfouten en wanneer we in ons leven een loopbaan gaan invullen, die niet in overeenstemming is met ons wezen en hetgeen we werkelijk willen (wat zou je doen als geld geen optie was?), worden we hoe langer hoe meer onze grootste dwarsbomer. Ontzettend veel mensen klikken vast in dit foute parcours en crashen op een onvermijdelijke burn-out. Kreeft voedt het innerlijke leven en de innerlijke behoeften, die niets met de buitenwereld te maken hebben, maar met gevoelsbevrediging. Zonder gevoel is het hele leven immers maar .. eh…

 

 

  1. Maagd-Vissen
  2. Weegschaal-Ram
  3. Schorpioen-Stier
  4. Boogschutter-Tweelingen
  5. Steenbok-Kreeft
  6. Waterman-Leeuw

© Benjamin Adamah 2017


Benjamin Adamah heeft meer dan 30 jaar professionele ervaring als astroloog en is auteur van de Asteroïden-Gids, het eerste grote standaardwerk over de betekenissen van asteroiden, Plutino’s, Centauren, SDO’s, Kuiper-belt objecten en Trojanen in de horoscoop.

Een kernanalyse is circa drie dagen werk en kost normaal € 399,-
Adamah-Nieuwsbrief-abonnees krijgen € 100,- korting.
Voor informatie mail vrijblijvend naar benjamin.adamah@gmail.com.

 

Asteroïden-gids
950 astrologische betekenissen van Asteroïden, Centauren, Cubewano’s, Damocleïden, Neptunus-resonanten, Plutino’s, SDO’s en Trojanen
door Benjamin Adamah
Nederlands
ISBN 9789492355195
Paperback, formaat 200 x 270 mm (bijna A4)
672 pagina’s (incl. 105 illustraties)